ND Rubber ทุ่มอีก 40 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ETRAN เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35% | Techsauce

ND Rubber ทุ่มอีก 40 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ETRAN เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ND Rubberไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน “อีทราน (ไทยแลนด์)” เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35% พร้อมมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (คงเหลือ) จำนวน 9,367,700 หุ้น  ขาย PP ให้กับ “นัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล” ใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) NDR ผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ N.D. Rubber  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้น 35% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุน จำนวน 40,133,100 บาท เนื่องจากบริษัท ETRAN อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต จึงได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการสั่งซื้ออะไหล่และแบตเตอรี่ รวมถึงใช้ในการประกอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

สําหรับการเพิ่มทุนของ ETRAN ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีนักลงทุนรายใหม่อีก 1 รายเข้าร่วมลงทุนด้วย คือ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

“ETRAN เป็นบริษัท Start-up และเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทําให้มียอดจองและยอดสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร และมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มใน ETRAN” คุณชัยสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 9,367,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากราคาตลาดซึ่งได้คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 โดยกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 พฤศจิกายน 2564 

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังมีจำนวนหุ้นคงเหลือสำหรับการจัดสรร จำนวน 9,367,700 หุ้น

คุณชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการขยายกําลังการผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปให้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทเมื่อนำเงินไปเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 Tech Event ในเอเชีย ที่สายเทคฯ ธุรกิจ ไม่ควรพลาด ปี 2024

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...