OR ส่งบริษัทย่อย Modulus Venture ร่วมทุน Bluebik จัดตั้ง ORBIT Digital เสริมแกร่งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี | Techsauce

OR ส่งบริษัทย่อย Modulus Venture ร่วมทุน Bluebik จัดตั้ง ORBIT Digital เสริมแกร่งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

OR , Bluebik

รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จํากัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ผ่าน บริษัท พีทีที โออาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (OR Holdings) ร่วมลงทุนกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (Bluebik) เพื่อจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จํากัด (ORBIT Digital) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 100,000 บาท 

โดย Modulus และ Bluebik ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่การขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

อ้างอิงจาก SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงานของ Credit Suisse ให้สถานะยูนิคอร์นกับ AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia Group

รายงานของ Credit Suisse ฉบับล่าสุดที่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากโควิด-19 ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการระบุว่า AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia เป็นหน...

Responsive image

ไทยออยล์ ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน UnaBiz สตาร์ทอัพด้าน IoT จากสิงคโปร์ โดย SPARX Group เป็น Lead Investor

UnaBiz ผู้ให้บริการครบวงจรด้าน Internet of Things(IoT)ในสิงคโปร์ได้รวบรวมเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ Series B นำโดย SPARX Group การระดมทุนในรอบนี้สามารถทำได้มากกว่าจำนวนที่กำ...

Responsive image

Merck ยื่น FDA ใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด โมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน

Merck & Co บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่ออนุญาตใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่าโมลนูพิราเวียร์...