SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น | Techsauce

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ เล็งส่ง SCG Chemicals เข้าตลาดหุ้น

SCC อยู่ระหว่างศึกษาปรับโครงการสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงมีแผนเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไปรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต

SCC ศึกษาปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ในการขยายกําลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีความคืบหน้าในการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด (หรือ “MOC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCCมีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC ร้ อยละ 67 และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 33 (ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯและคํานวณขนาดของรายการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561) ปัจจุบันการก่อสร้ างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่มทดลองดําเนินการผลิตแล้วและคาดว่าจะสามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกําลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทําให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ตํ่าลง และยังทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

2) ในส่วนของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม SCG Chemicalsได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (หรือ “Sirplaste”) ในวันที่ 27 เมษายน 2564โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับ SCGChemicalsRELATED ARTICLE

Responsive image

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยสู่ความยั่งยืน

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้เป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน...

Responsive image

เปิดราคาประกันชั้น 1 Tesla Model 3 & Model Y มาดูกันว่าต้องจ่ายเท่าไหร่

ถ้าอยากรู้ว่า ราคาประกันรถยนต์ไฟฟ้าชั้น 1 ของ TESLA Model 3 และ Model Y แพงไหม ได้ทุนประกันเท่าไหร่ มีกี่ปัจจัยที่ทำให้เบี้ยประกันไม่เท่ากัน ต้องอ่านบทความนี้...

Responsive image

ลือ Zipmex เตรียมเลิกกิจการ หลังนักลงทุนหยุดเพิ่มเงิน ด้าน Zipmex ปฏิเสธให้ข้อมูล

ลือ Zipmex เตรียมเลิกกิจการ หลังนักลงทุนหยุดเพิ่มเงิน ด้าน Zipmex ปฏิเสธให้ข้อมูล...