ครม.เห็นชอบตั้งสถาบัน Thai KOSEN ที่ สจล. และ มจธ. สร้างคนทำงานด้าน Sci-Tech | Techsauce /* */ /* */

ครม.เห็นชอบตั้งสถาบัน Thai KOSEN ที่ สจล. และ มจธ. สร้างคนทำงานด้าน Sci-Tech

ครม. มีมติเห็นชอบให้ตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) หลังจากลงนามร่วมมือกับญี่ปุ่นไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยจะตั้งเป็น 2 วิทยาเขต ที่ สจล. และ มจธ. หวังผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกร กลับมาทำงานที่เขต EEC ขีดเส้นระยะดำเนินการ 13 ปี เริ่มปีหน้า พร้อมใช้งบประมาณรวม 3,500 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค" โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีระยะดำเนินการ 13 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – 2574)

แฟ้มภาพ: นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายฮิเดกิ นิวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น หรือ MEXT ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ MEXT รวมถึงเพื่อสร้างสถาบันไทยโคเซ็น เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 | Photo: moe.go.th

โครงการดังกล่าวจะจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (Thai KOSEN) จำนวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (KOSEN KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. (KOSEN KMUTT) และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกร ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ในส่วนของหลักสูตรที่เรียน จะเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4 ประเภท คือ

  1. หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จะใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกับอนุปริญญาตรี 2 ปี)
  2. หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ การศึกษาในวิชาชั้นสูง (Advanced Courses) เวลาศึกษา 2 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี)
  3. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จะใช้เวลาศึกษา 5 ปี (เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี รวมกับอนุปริญญาตรี 2 ปี)
  4. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาในวิชาชั้นสูง เวลาศึกษา 2 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี)

โดยสถาบันไทยโคเซ็นจะมีทุนการศึกษาเพื่อให้เรียน 4 รูปแบบ

  1. ทุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (7 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ประเทศญี่ปุ่น (เพื่อกลับมาเป็นครู) รวม 72 คน
  2. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 2 ปี และในสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น 3 ปี จำนวน 180 คน
  3. ทุนการศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น 5 ปี จำนวน 900 คน  (แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น  1 ภาคการศึกษา)
  4. ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ Advanced Courses จำนวน 328 คน (แลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 2 ภาคการศึกษา)

โดยผู้ที่เลือกรับทุนในข้อ 2-4 จะต้องกลับมาทำงานหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยต้องมาปฏิบัติงานสอนแบบไม่เต็มเวลาที่สถาบันไทยโคเซ็นด้วย หรือเป็นครู-บุคลากรในสถาบันไทยโคเซ็นด้วย

ส่วนงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการมีมูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท (จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA) และเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายภายใต้โครงการเป็นทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท

นอกจากนี้จะมีการประมาณงบดำเนินงานรายปีในลักษณะงบเงินอุดหนุนของนักศึกษาและงบดำเนินงานของสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 1,200 ล้านบาท (13 ปี) โดยให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

อ่านรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ

RELATED ARTICLE

Responsive image

Smart Contract ‘สัญญาอัจฉริยะ’ ที่ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

Token X บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Blockchain จะพาผู้อ่านทุกท่านมาร่วมเจาะลึกไปกับ Smart Contract...

Responsive image

SC Asset แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน ร่วมส่งเสริมยุทธศาสตร์-เป้าหมายองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน

SC Asset แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ ได้แก่ คุณเอนก พนาอภิชน นั่งตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดร.ธนัย ชรินทร์สาร นั่งตำแหน่งกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง...

Responsive image

BDMS เทนเดอร์หุ้น SVH ราคา 480 บาท/หุ้น พร้อมเตรียมเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

BDMS ไฟเขียว ทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SVH จากผู้ถือหุ้นที่เหลือ 4.24% ราคาหุ้นละ 480 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนออกจาก ตลท. พร้อมตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางก...