'ไทยฟิล์มอินดัสตรี่' ประกาศหยุดผลิตชั่วคราว - เลิกจ้างพนักงาน หลังภาวะการแข่งขันรุนแรงกระทบต้นทุนหนัก | Techsauce

'ไทยฟิล์มอินดัสตรี่' ประกาศหยุดผลิตชั่วคราว - เลิกจ้างพนักงาน หลังภาวะการแข่งขันรุนแรงกระทบต้นทุนหนัก

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจทําให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้ อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้านราคาขาย เป็นผลให้ราคาขายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ในตลาดใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ อย่างเป็นนัยสําคัญ ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนติดต่อกันหลายปี

จากสภาวการณ์ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จึงได้มีมติให้บริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมกับปรับลดจํานวนพนักงาน โดยเลิกจ้างพนักงานประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจ่ายชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากอะไหล่เครื่องจักรบางรายการต้องสั่งทําจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะทําการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถ เริ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสายการผลิตก่อน และขยายไปสายการผลิตต่อไปเป็นลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับชนิดฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกําลังการผลิตต่อไป

thaifilmindustry-layoff

อนึ่ง บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก ที่นําไปใช้ในการแปรรูป เป็นบรรจุภัณฑ์ สื่อพิมพ์ เทปกาว ซึ่งแตกต่างกันตามคุณสมบัติของฟิล์ม เพื่อจําหน่ายภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ของ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film โดยในปี 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 132.04  ล้านบาท ปี 2560 ขาดทุน 264.03 ล้านบาท ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 104.33 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 26.42 ล้านบาท 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Netflix ลดต้นทุน ปลดพนักงานกว่า 150 ราย หลังสูญเสียผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

Netflix เลิกจ้างพนักงานกว่า 150 คน และพนักงานแบบสัญญาจ้างอีกกว่า 10 ชีวิต หลังจากที่รายงานผลประกอบการออกมาว่าการเติบโตของรายได้เป็นไปอย่างเชื่องช้า...

Responsive image

มุมมองจาก Sundar Pichai แห่ง Google ที่มีต่อเงินเฟ้อ การลงทุน และ Free Speech

Sundar Pichai CEO ของ Alphabet และ Google ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว CNBC ถึงประเด็นความกังวลด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทและตลาดระดับโลก...

Responsive image

Mastercard เปิดทดลองชำระเงินแบบ Biometric ! สแกนหน้าและฝ่ามือแทนบัตรเครดิต

Mastercard เปิดทดลองการชำระเงินแบบ Biometric สำหรับผู้ค้าปลีก ด้วยการสแกนใบหน้าและสแกนฝ่ามือแทนการรูดบัตรเมื่อชำระเงิน 5 ที่แรกในบราซิล ประเทศบราซิล และมีแพลนที่จะเปิดให้ใช้งานทั่ว...