ก.ล.ต. เปิดระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดทุนแบบอัตโนมัติ (SEC Application Programming Interface หรือ SEC API) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ ก.ล.ต. ช่วยให้ภาคเอกชนใช้ต่อยอดธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน โดยเริ่มด้วยข้อมูลด้านกองทุนรวมและข้อมูลบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบในตลาดทุน

Photo: Wikipedia

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เปิดระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือ SEC API เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลของ ก.ล.ต. หรือข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ ก.ล.ต. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความสะดวก และอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลได้ทันที (Machine Readable Data) โดยผู้ต้องการข้อมูลสามารถเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ผ่านระบบดังกล่าวเพื่อรับข้อมูลได้โดยตรง โดยหวังให้ระบบบริการข้อมูลนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในภาคการเงินและตลาดทุน ให้ภาคเอกชนใช้ในการต่อยอดธุรกิจและการวิเคราะห์ตลาดทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำให้ข้อมูลขนาดใหญ่นำไปใช้ได้อย่างเสรี (Big Data) ของรัฐบาล

ในระยะแรก ก.ล.ต. จะให้บริการข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบในตลาดทุน และข้อมูลด้านกองทุนรวม อาทิ ประเภทลักษณะของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียม ผลการดำเนินการในอดีต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน SEC API หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 9,000 กองได้ หรือการตรวจสอบว่า นิติบุคคลหรือบุคคลใดได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบในตลาดทุนอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ภายในปี 2561 ก.ล.ต. มีแผนจะขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในภาคการเงินและตลาดทุน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยในตลาดทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการข้อมูลระบบ SEC API ได้จาก http://www.sec.or.th โดย ก.ล.ต. ยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานต่อไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปลดล็อคข้อจำกัดการระดมทุนของ SMEs/Startups ด้วย Crowdfunding และ Private Placement

Private Placement และ Crowdfunding ช่วย ก.ล.ต. (SEC) ตอบโจทย์ความจำเป็นในการพัฒนา SMEs และ Startups ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ปลด...

Responsive image

เผยชื่อ 7 บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบการต่อได้จนกว่าใบอนุญาตจะออกจริง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ โดยในตัวกฎหมายมีบทเฉพาะกาลอนุญาตให้ผู้ที่ประก...

Responsive image

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขาย ICO แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยกระบวนการ ICO และการให้ความเห็นชอบ ICO Portal ภายใต้พระราชกำหนด...