Telemedicine จะเกิดในไทยได้อย่างไร ข้อเสนอโดยสมาคม TTSA ต่อแพทยสภา | Techsauce

Telemedicine จะเกิดในไทยได้อย่างไร ข้อเสนอโดยสมาคม TTSA ต่อแพทยสภา

หลังจากแพทยสภาได้ออกประกาศในวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา เรื่องแนวทางการปฎิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ ทางสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) พร้อม Startup ด้าน Telemedicine ประกอบด้วย ooca, Chiiwii, Doctor A to Z ได้เข้าพบคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม ผลักดันให้เกิดการเปิดกว้างหรือนำไปสู่การทำ Sandbox ของ Telemedicine ขึ้นเพื่อผลักดันนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย โดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมดังกล่าวไม่ได้มาทดแทนการรักษาในโรงพยาบาลแต่เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยี โดยมีใจความสำคัญดังนี้

 • สนับสนุนให้มีนโยบาย หรือการออกกฏหมายรับรองการทำ Telemedicine หรือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาวงการ การเพิ่ม Liability ให้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงจากการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เช่นการให้ consult ผ่าน ไลน์ เป็นต้น

 • การพิจารณาออกกฏหมายฉบับนี้หรือฉบับที่เกี่ยวข้อง มีผลกระทบองค์รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ที่มากกว่าทางฝั่งแพทย์ ควรได้รับการประชาพิจารณ์อย่างถี่ถ้วน และพิจารณาถึงหลักปฏิบัติสากล อนาคตของประเทศชาติ ศักยภาพของการพัฒนาเทคโนโลยี และรวมไปการสร้างความได้เปรียบของการแข่งขันของตลาดด้วยการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยี สัญชาติไทย ก่อนที่จะออกกฏหมายควบคุมโดยเพิกเฉยถึงผลกระทบในวงกว้าง *ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ตลาดภายในประเทศเท่านั้น*

  • ควรตั้งแนวทางการปฏิบัติเวชกรรม (Practice) เป็น Guideline เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ วิชาชีพ แต่ไม่ควรออกเป็นกฏหมายเพื่อป้องกันการจำกัดขีดความสามารถในการ พัฒนาและการสร้างสรรค์ในอนาคต

  • ไม่ควรจำกัดการให้ปฏิบัติการให้บริการโดยยึดโยงกับสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การสร้าง liability ให้กับวิชาชีพหรือการแพทย์ออนไลน์ ควรมาจากการออกระเบียบมาตรฐานจำเพาะกับข้อมูลทางการแพทย์ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ HIPAA ซึ่งประเทศไทย มี PDPA บังคับใช้ ควรปรับบริบททางการแพทย์ให้สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีข้อมูลทางการแพทย์

  • ควรยกเรื่องโทรเวชให้เป็นวาระที่ต้องพิจารณาร่วมกันในวงกว้างมากกว่าจำกัดไว้ที่กลุ่มแพทย์ 

  • จัดทำ Sandbox เพื่อไม่ปิดกั้นในการพัฒนาทางการแพทย์และธุรกิจ

 • ภาครัฐควรออกมาตรการ สนับสนุนการใช้ และการลงทุนใน บริษัทเทคโนโลยีไทย เพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้าน Health Informatics และเศรษฐกิจในระยะยาว มากกว่าการสนับสนุนบริษัทต่างด้าว

โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ที่รับเรื่อง จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและศึกษา เพื่อทำเป็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียด Telemedicine ทั้ง landscape ต่างประเทศและไทยฉบับเต็มได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...