เริ่มให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนวันแรก หนุนเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน | Techsauce

เริ่มให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนวันแรก หนุนเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้นเริ่มวันนี้วันแรก ให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ทีผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานได้ออกประกาศชัดเจนแล้ว อย่างเช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรมสรรพากร กรมที่ดิน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ล่าสุดวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) ถือเป็นวันแรกที่เริ่ม มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้น โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลหากันอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

การเริ่มเชื่อมข้อมูลในครั้งนี้เป็นผลมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ (ซึ่งอนุมัติวันเดียวกับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. อีกด้วย)

สาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน คือ

  1. ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าแจ้งหน่วยที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตัวเอง
  2. หากต้องคัดสำเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลจากนโยบายยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการ คือ

  1. หน่วยงานรัฐจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการติดต่อราชการให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
  2. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นจากระบบ และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้ สั่งพิมพ์เอกสารนั้น โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชน และการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม (เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ) ผ่านระบบ National e-Payment สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูอีกด้วย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

รีวิวฝังชิปสมอง Neuralink ผู้ป่วยเผย ‘เล่นเกมเก่งกว่าเดิม’ ชิปทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหนือมนุษย์

Noland Arbaugh วัย 29 ปี เป็นผู้ป่วยรายแรกของ Neuralink ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์หลังการฝังชิปลงสมองในพอดแคสต์ของ Joe Rogan พอดแคสเตอร์ผู้โด่งดังในสหรัฐฯ...

Responsive image

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล

Techsauce ลงนามความร่วมมือกับ NIA ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีสากล...