มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้นเริ่มวันนี้วันแรก ให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ทีผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้หลายหน่วยงานได้ออกประกาศชัดเจนแล้ว อย่างเช่น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรมสรรพากร กรมที่ดิน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ล่าสุดวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) ถือเป็นวันแรกที่เริ่ม มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนระยะสั้น โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลหากันอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

การเริ่มเชื่อมข้อมูลในครั้งนี้เป็นผลมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ (ซึ่งอนุมัติวันเดียวกับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. อีกด้วย)

สาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน คือ

  1. ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าแจ้งหน่วยที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตัวเอง
  2. หากต้องคัดสำเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลจากนโยบายยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการ คือ

  1. หน่วยงานรัฐจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการติดต่อราชการให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
  2. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นจากระบบ และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้ สั่งพิมพ์เอกสารนั้น โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชน และการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม (เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ) ผ่านระบบ National e-Payment สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูอีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

เศรษฐา ทวีสิน ส่งจดหมายถึง UNICEF เรียกร้องไม่ให้รัฐใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน

เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แสนสิริ ทวีตข้อความผ่าน Twitter @Thavisin เผยว่า ได้จดหมายเปิดผนึกถึงยูนิเซฟ เพื่อเรียกร้องให้ UNICEF Thailand แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เน้...

Responsive image

รฟม. สปสช. และกรมป่าไม้ เลิกเรียกเก็บสำเนา "บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน"

ก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ต่อมา ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล และมาตรการ “ไม่เรียกสำเ...

Responsive image

รัฐบาลเตรียมยกเลิกการใช้สำเนา “บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” มีผลสิงหาคมนี้

รัฐบาลยืนยัน ตั้งแต่สิงหาคม 2561 นี้ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว นำเพียงบัตรประชาชนไปก็พอ พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องนำข้อมูลไปใส่ไว้ใ...