VISAI สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X | Techsauce

VISAI สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X

VISAI ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X พร้อมประสานความร่วมมือไตรภาคีระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

VISAIวิสัย (VISAI) สตาร์ทอัพไทย ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจ ได้รับเงินระดมทุน รอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X พร้อมประสานความร่วมมือแบบไตรภาคีระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี ในการผลักดันให้ระบบปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูงสามารถเข้าถึงภาคธุรกิจได้ง่ายขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยคนไทย 

พร้อมเปิดตัว AI Cloud Platform บริการเทคโนโลยีโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ทันที  ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง ช่วยธุรกิจลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ AI 

โดยวิสัยเริ่มต้นธุรกิจในปี 2019 ในฐานะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ จากความร่วมมือของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้ โดยเปิดให้บริการ AI Solutions ให้คำปรึกษาและออกแบบการนำปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมเข้าไปใช้ในธุรกิจ และ AI Training การจัดอบรมให้ความรู้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านการทำ Use Case เพื่อให้บุคลากรในบริษัทสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง   

“จากการทำงานร่วมกับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า แม้เราจะสามารถผลิต AI Model คุณภาพสูงได้แล้ว แต่หากธุรกิจยังขาดแคลนบุคลากรอย่าง Data Scientist ในการนำ AI มาประยุกต์ใช้งาน หรือพัฒนาในระดับแอปพลิเคชันได้ เทคโนโลยี AI ก็จะยังเข้าไม่ถึงคนไทยจำนวนมากอยู่ดี เราจึงพยายามทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำ AI Model มาใช้งานต่ำลง ผ่านการใช้งานระบบ AI Cloud Platform นักพัฒนาหรือวิศวกรในธุรกิจจะสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองเลย” รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด กล่าว  

VISAIทางด้าน ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ที่เกิดจากการพัฒนาของคนไทยเอง ที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยที่ผ่านมาดีป้าได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิจัยชุดข้อมูลและพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อรองรับตลาดภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัล 

ทั้งนี้ดีป้ามุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดบริการแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดช่องว่างให้กับภาคธุรกิจในการเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ จากการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงสัญชาติไทยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย   

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากวิสัย ได้แม่แบบจากการพัฒนาระบบ Machine Learning จากสถาบันวิทยสิริเมธี โดยใช้ทั้งวิธี Data-Centric AI Research และ Model-Centric AI Research ในการพัฒนาตั้งแต่โมเดลต้นน้ำมาสู่โมเดลที่ใช้งานในระดับแอปพลิเคชันและนำมาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้ 

โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับแรก Foundation Model โมเดลที่นำข้อมูลทั่วไปจำนวนมากมาเทรน แบบไม่ต้องมีผู้กำกับข้อมูล เพื่อให้ได้เป็นโมเดลพื้นฐานในการทำความเข้าใจ เนื้อหาของข้อมูลนั้นๆ ระดับที่สอง คือ Domain Adaptation การเทรนโมเดลจากประเภทข้อมูลที่กำหนดจำนวนมาก เช่น ข้อมูลกฎหมาย การแพทย์ การเงิน เพื่อให้ได้โมเดลที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เลือกมา ระดับที่สาม คือ Task-Based Adaptation การเทรนโมเดล โดยมีผู้กำกับข้อมูล ซึ่งจะมีการคัดเลือกข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และตีตรา ชุดข้อมูล ก่อนนำไปปรับแต่งเป็นโมเดลเพื่อรอใช้งานตามแต่ละ Task ที่กำหนด และระดับที่สี่ คือการนำโมเดลที่ได้ ไปประสานต่อบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชัน ก่อนนำไปใช้งานจริง    

ด้าน SCB 10X มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านการลงทุน และร่วมสร้างสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต SCB 10X ได้ลงทุนในบริษัทวิสัย และร่วมกันพัฒนาระบบ Machine Learning รวมถึงแอปพลิเคชันกับนักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

ซึ่ง คุณมุขยา (ใต้) พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและการร่วมสร้าง บริษัท  SCB 10X เผยว่า “เราเล็งเห็นถึงจุดแข็งของวิสัย (VISAI) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน AI และระบบ Machine Learning การลงทุนและความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถ เข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาช่วยทีม Data Scientist ของเรา ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจการเงินและธนาคาร ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ตัวเลขต่างๆ ที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ”  

สำหรับภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในช่วงนี้จะเห็นว่า มีบริษัทต่างๆ ที่พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจใหม่ๆ ออกมาแทบทุกวัน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่เท่าทัน จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้จริง โดยวิสัยสามารถช่วยเหลือธุรกิจในส่วนนี้ได้ด้วยบริการเทคโนโลยีคุณภาพสูง ที่มีความเสี่ยงต่ำ และยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถหาโซลูชันช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับลูกค้า

บริการปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจร ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงจากสถาบันวิทยสิริเมธี 

ด้วยความตั้งมั่นที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูง และลดข้อจำกัดของการขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิสัยได้พัฒนาการบริการ 3 รูปแบบ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้ โดยไม่ต้องมีความรู้เชิงลึก ได้แก่ บริการ AI Cloud Platform, AI Solutions และ AI Training 

1. บริการ AI Cloud Platform บริการเทคโนโลยีโมเดลปัญญาประดิษฐ์และแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ คุณภาพสูง ใช้งานบนคลาวด์ ที่วิสัยได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธีและพันธมิตร มากถึง 9 โมเดล และมีเป้าหมายในการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์และแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ อีกจำนวนมากในอนาคต เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือกระบวนการในธุรกิจ

โดยจุดเด่นของโมเดลปัญญาประดิษฐ์จาก AI Cloud Platform นั้น มีความแม่นยำสูงกับข้อมูลหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ (Image) เสียง (Speech) ข้อความ (NLP) และข้อมูลตาราง (Tabular) และยังออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบสำเร็จรูปแล้วนำไปใช้งานได้เลย หรือจะเลือกปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับข้อมูลของธุรกิจที่มีอยู่ก็ได้ ทำให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด   

ตัวอย่างเช่น Text Classification Model ซึ่งเป็นเอไอสำหรับจำแนกข้อความ ช่วยในการจัดกลุ่มข้อความที่ซับซ้อนอย่างการจัดกลุ่มความคิดเห็นของลูกค้าในด้านต่าง ๆ ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา และการขนส่ง Sentiment Analysis Model เอไอช่วยวิเคราะห์อารมณ์จากข้อความ ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความคิดเห็นของ ลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ หรือ OCR General Document Model เอไอแปลงข้อความจากภาพเอกสาร และ Speech to Text Model เอไอแปลงเสียงเป็นข้อความ ที่นำมาพัฒนาเป็นระบบสืบค้นข้อมูลในองค์กร สามารถแปลงภาพและเสียง เป็นข้อความได้ เป็นต้น 

2. บริการ AI Solutions บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้องค์กรที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือ Data Science โดยวิสัยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้าน AI และระบบ Machine Learning เพื่อช่วยวิเคราะห์โจทย์ทางธุรกิจ ตลอดจนออกแบบและวางแผนจัดเตรียมข้อมูลและจัดการส่วนที่ยุ่งยาก อย่างการเทรนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การทดสอบความแม่นยำ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งานจริงในองค์กร 

3. บริการ AI Training บริการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรและผู้ที่มีความสนใจด้าน AI และ Data Science เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของพนักงานให้มีพื้นฐานความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ โดยแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่มคือ Executive Program สำหรับผู้บริหารองค์กร และ Technical Training Program สำหรับพนักงานในองค์กร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในองค์กร การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตลอดจนการพัฒนา Use Case ของตนเองให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง 

ทั้งหมดนี้คือบริการจากวิสัยที่เกิดจากเป้าหมายหลักคือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น   

ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อทีมงานเพื่อรับคำปรึกษาการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจ และขอทดลองใช้งาน AI Model ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://visai.ai/ หรือทางอีเมล [email protected]

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...

Responsive image

สหภาพยุโรปไฟเขียว กฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก

สหภาพยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายของกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ AI Act เป็นฉบับแรกของโลก...