Esri Thailand ชู ArcGIS for Precision Agriculture ยกระดับการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer | Techsauce

Esri Thailand ชู ArcGIS for Precision Agriculture ยกระดับการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer

Esri Thailand เดินหน้าสร้างนวัตกรรมโซลูชันเพื่อยกระดับสังคมรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ชูไฮไลท์เทคโนโลยี “ArcGIS for Precision Agriculture” เติมเต็มศักยภาพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี AI ที่พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์สู่การเป็น ‘เกษตรแม่นยำ’ ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งในด้านความสะดวก บริหารต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเก็บ วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลทั้งในเชิงพื้นที่ รวมถึงผลผลิต พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม Location Intelligence ตอกย้ำถึงเบอร์หนึ่งในตลาดเทคโนโลยีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบอัจฉริยะ ชู “ArcGIS for Precision Agriculture” นวัตกรรมโซลูชันด้านการเกษตร พร้อมพาอุตสาหกรรมไทยสู่เกษตรอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในภาคธุรกิจการเกษตรให้พัฒนาสู่เกษตรแม่นยำ และสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่จะต่อยอดธุรกิจรองรับการทำงานครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม ไปจนถึงสรุปผลข้อมูลตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน

ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ที่ผ่านมา เราเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ตรงจุด ซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรเองก็เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในปี 2566 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจเกษตรไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 0.7 - 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

“หลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรจะเจอความท้าทายจากปัจจัยภายนอกมากมาย แต่เราเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างโซลูชันที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจเกษตรผ่านความเชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence ของเรา จึงเป็นที่มาของโซลูชัน ‘ArcGIS for Precision Agriculture’ ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยยกระดับเกษตรแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการนำจุดเด่นของเทคโนโลยี GIS ที่บูรณาการข้อมูลการเกษตรทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มาวิเคราะห์ร่วมกับ AI, Machine Learning และ Deep Learning เพื่อการวางแผนต่าง ๆ ได้แม่นยำ รวดเร็ว และเข้าใจภาพรวมของพื้นที่ทำการเกษตรได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น ภาพรวมแปลงการเกษตร พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช สุขภาพของพืช การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การคาดการณ์ผลผลิตได้แบบไม่ต้องคาดเดา แถมยังประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งโซลูชันของเราจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทรานสฟอร์มประเทศไทยไปสู่เกษตรดิจิทัลในอนาคต” ดร.ธนพร กล่าว

เทคโนโลยี GIS เข้ามาตอบโจทย์การทำ Precision Agriculture หรือ เกษตรแม่นยำ ได้แบบครบวงจรโดยรองรับการทำงานครอบคลุม  3 แกนหลัก ประกอบด้วย

  1. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ด้านการเกษตรทั้งหมด เช่น แปลงเกษตร ภาพถ่ายดาวเทียม หรือข้อมูลเปิดเผยจากภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ Esri Thailand ยังให้บริการคลังข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เพื่อนำมาบูรณาการในแพลตฟอร์มกลางร่วมกับข้อมูล
     อื่น ๆ ทำให้เห็นภาพที่เข้าใจง่าย สำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  2. การวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลอย่างแม่นยำ ยกระดับการวิเคราะห์อย่างแม่นยำ และรวดเร็วด้วย “AI Model” ซึ่งเป็นโมเดลที่ดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือแปลงเกษตร สุขภาพพืช และวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการเพาะปลูก โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร นำไปสู่การคาดการณ์ผลผลิตและการบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง การบุกรุกป่าตามกฎ EUDR และสัดส่วนคาร์บอนเครดิต
  3. การติดตาม สรุปผล และแสดงผล การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามกระบวนการทำงานของผลผลิตทั้งในระดับแปลงเกษตร ระดับพื้นที่ รวมไปถึงระดับประเทศ เพื่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Esri Thailand ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานเพื่อมอนิเตอร์ภาพรวมการเกษตรทั้งหมด ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่พร้อม ครบ จบในที่เดียว เช่น ข้อมูลแปลงเกษตร แหล่งน้ำ ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพอากาศ และข้อมูลภูมิประเทศ เป็นต้น ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น การหาพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดที่จะชี้เป้าตำแหน่งและพืชพรรณที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม เพื่อการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกได้แบบ Real-Time และการตัดสินใจที่แม่นยำ

นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมถึงเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน

“ฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่เราได้พัฒนาและนำเสนอภาคธุรกิจการเกษตรให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีกว่า เราตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Solution Provider แบบครบวงจร ซึ่ง Esri Thailand มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับสังคมในทุกด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญ ดังนั้น เราจึงใช้จุดแข็งในด้านนี้พัฒนาและปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับแต่ละอุตสาหกรรม” ดร. ธนพร กล่าวทิ้งท้าย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.esrith.com/

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...