GC แต่งตั้ง คุณคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็น CEO - President ใหม่ | Techsauce

GC แต่งตั้ง คุณคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็น CEO - President ใหม่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตำแหน่งผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นทางการ ให้แก่ คุณคงกระพัน อินทรแจ้ง (ซ้าย) (Mr. Kongkrapan Intarajang) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นต้น และ คุณปฏิภาณ       สุคนธมาน (ขวา) (Mr. Patiparn Sukorndhaman) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยรับมอบงานจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ครบเกษียณอายุการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2019 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019ได้มีมติแต่งตั้งนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ (President) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 โดยจะเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าในระดับสากลRELATED ARTICLE

Responsive image

ผู้นำและองค์กรภาคอุตสาหกรรมกว่า 150 ราย เรียกร้องภาครัฐดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อกำจัดคาร์บอนในวงการขนส่งทางเรือทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2050

เหล่าผู้ลงนามในแถลงการณ์ Call to Action for Shipping Decarbonization เรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกผลักดันวงการขนส่งทางเรือกำจัดคาร์บอนอย่างเต็มรูปแบบตามเป้าหมายอุณหภูมิของความตกลงปารีส...

Responsive image

NIA จัดโครงการ The Electric Playground ผลักดันนวัตกรรมจัดการขยะ ด้วยแรงบันดาลใจจาก เกรย์ตา ทุนเบิร์ก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า หรือ The Electric Playground โดยเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้ความสำคัญและความสนใจต...

Responsive image

AIS และ TrueMove H ติดอันดับโลก ในประกาศรางวัลเครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก โดย Opensignal

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกประกาศรางวัลเครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ประจำปี 2564...