กสิกรไทยเฟ้นหาคนเก่ง สอบชิง 8 ทุนเรียนต่อป.โท ปี 65 ชูทักษะอนาคตต้องมี Meta Skill พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง | Techsauce

กสิกรไทยเฟ้นหาคนเก่ง สอบชิง 8 ทุนเรียนต่อป.โท ปี 65 ชูทักษะอนาคตต้องมี Meta Skill พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง

กสิกรไทยหาคนเก่งเสริมทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ เปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2565 ทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ อาทิ บริหารธุรกิจ การเงิน บริหารความเสี่ยง สถิติเทคโนโลยีการเงิน ผู้ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หน้าข่าวสารและ กิจกรรม หรือ หน้าสมัครงานและทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.65 มองทักษะแรงงานแห่งอนาคตต้องมีเมต้าสกิล เรียนรู้ไม่สิ้นสุด พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง

ทุนกสิกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Link

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งการ Upskill และ Reskill เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ควบคู่กับการเฟ้นหาบุคลากร เข้ามาเสริมกำลังการพัฒนาธุรกิจ ที่พร้อมทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) ทักษะด้านสังคม (Soft Skill) และทักษะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด (Meta Skill) ซึ่งมีความสำคัญในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2565  ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุน เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูงที่จะศึกษาต่อยอดความรู้เชิงลึกในสาขาที่ธนาคารมุ่งเน้น และกลับมาร่วมเป็นขุมกำลังสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจธนาคาร สร้างสรรค์บริการ และยกระดับความสามารถทีมงานรับมือโจทย์ธุรกิจที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต รายละเอียดดังนี้

1.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประเทศที่กำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology – Fintech Statistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (Business Analytics (USA only)) 

รวมทั้งหลักสูตรและหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น หลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ความยั่งยืน (Sustainability) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นต้น

2.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF) และการตลาด (MIM)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัครสาขาอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 

ช่องทางการสมัครสำหรับผู้ที่สนใจ

สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยหน้าข่าวสารและกิจกรรม หรือ หน้าสมัครงานและทุนหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร 02 4701656 หรือ 02 4705915 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร ในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม (To Empower Every Customer’s Life and Business) ด้วยการพัฒนาบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตร และร่วมกันนำพาธนาคารมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นสูงพร้อมเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สร้างการเติบโตให้แก่ธนาคารทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค AEC+3 โดยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา รวมเป็นระยะเวลา 56 ปี นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยนับเป็นกำลังสำคัญในขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ของไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Link

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...

Responsive image

Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอด Impact Technology สร้างอีโคซิสเต็ม Startup รุ่นใหม่

Forward Labs จับมือ True Digital มุ่งสร้าง Impact Tech ดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาผสานกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ในโลกของ Blockchain Technology และ Cryptocurrency...

Responsive image

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม สมัครร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก และมีความตั้งใจ พร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรมสมัครเข้าร่ว...