นักศึกษาเฮ! สจล. ประกาศไม่เก็บค่าเทอมซัมเมอร์ปี 62 และลดค่าเทอม 10% ตลอดปี 63 | Techsauce

นักศึกษาเฮ! สจล. ประกาศไม่เก็บค่าเทอมซัมเมอร์ปี 62 และลดค่าเทอม 10% ตลอดปี 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ออก 15 มาตรการช่วยนักศึกษา ท่ามกลางการเรียนในยุคโควิด ได้แก่ 1. ยกเว้นค่าเทอม 2. ลดค่าเทอม 3. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา 4. คืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ 5. คืนค่าน้ำ 6. เจรจากับหอพักนอกเพื่อลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษา 7. ทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาทุกคน 8. นักศึกษา สจล. และบุคลากรสถาบันฯ ตรวจโควิด-19 ฟรี 9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ 10. ให้คำปรึกษาออนไลน์โดยนักจิตปรึกษา 11. นักศึกษาจบตามแผนการศึกษา 12. ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์ 13. ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา 14. จ้างงานบัณฑิตใหม่ของสถาบันฯ และ 15. แจกเจล สเปรย์ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการทันที เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนชาวไทยเกือบ 70 ล้านคน ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนคนในครอบครัวของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ สจล. จึงตระหนักถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ผ่านการออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเน้นการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ตลอดจนการออกมาตรการที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวน 15 มาตรการ ดังนี้

1. ยกเว้นค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2562

2. ลดค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563

3. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา: สถาบันฯ จัดสรรทุนมากกว่า 1,000 ทุน แบ่งเป็น

  • ทุนการศึกษาช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 ทุนละ 10,000 บาท
  • ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤต ทุนละ 25,000 บาท
  • ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน มูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. คืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าเช่าหอพักในให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินค่าหอพักที่ได้ชำระไปแล้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินคืน เพื่อติดต่อรับเงินคืนได้ที่หอพัก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5. คืนค่าน้ำ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าน้ำเป็นเวลา 2 เดือน ให้แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักในสถาบันฯ ให้ โดยสามารถติดต่อขอเงินคืนได้ในวิธีการเดียวกับการขอเงินค่าเช่าคืน

6. เจรจากับหอพักนอกเพื่อลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษา: สำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักนอกสถาบันฯ สถาบันฯ อยู่ในระหว่างเจรจากับหอพักเพื่อขอลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษาเช่นกัน

7. ทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาทุกคน: สถาบันฯ ทำประกันภัยโควิด-19 ฟรี ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

8. นักศึกษา สจล. ตรวจโควิด-19 ฟรี: นักศึกษาที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการประเมินว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสามารถนำหลักฐานใบรับรองแพทย์ และค่าใช้จ่ายมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวงเงิน 20,000 บาท

9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมช่วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Google Meet, Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์

10. ให้คำปรึกษาออนไลน์โดยนักจิตปรึกษา: สำหรับนักศึกษา สจล. และบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเข้ารับคำปรึกษากับนักจิตปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยสามารถจองเวลารับคำปรึกษาได้ที่คุณรัตนา โทร. 085-9064385

11. นักศึกษาจบตามแผนการศึกษา: การเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนักศึกษาที่มีแผนจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้ยังสามารถทำเรื่องจบการศึกษาได้ตามปกติ และให้ทุกส่วนงานวิชาการดำเนินการให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถจบได้ตามแผนการศึกษา

12. ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์: อนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานผ่านทางที่ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ได้ และให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว

13. ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา: สถาบันฯ ขยายเวลาในการสำเร็จการศึกษาอีก 1 ปี โดยจะไม่มีนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษา (retire) ในปีการศึกษานี้ รวมถึงไม่เก็บค่ารักษาสถานะภาพนักศึกษา

14. จ้างงานบัณฑิตใหม่ของสถาบันฯ: สถาบันฯ เปิดรับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงานในสถาบันฯ จำนวน 500 คน โดยเยียวยาสูงสุด 6 เดือน ในกรอบวงเงินคนละ 50,000 บาท

15. แจกเจล สเปร์ยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย: ทางสถาบันฯ ร่วมมือกับคณะต่างๆ ผลิตเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไปรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไป

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา สจล. ยังมีมาตรการช่วยเหลืออาจารย์ และบุคลากรภายในสถาบัน ได้แก่ การทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร ซึ่งครอบคลุมการตรวจ และรักษาโรคโควิด-19 การให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอน และทำงานในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการยกเลิกค่าเช่าร้านค้า ร้านสะดวกซื้อแก่ผู้ประกอบการเป็นเวลา 2 เดือน

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ด้วย สจล. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จึงมีการจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจาก 15 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ท่ามกลางการเรียนในยุคโควิด-19 แล้ว สจล. ยังมุ่งหวังให้สังคมไทยก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เปิดตัวศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: Go Beyond the Limit) โดยศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ผลงานทีมนักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรม สจล. ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่สนใจ โดยทางสถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนเบื้องต้นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และรับคำแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ดำเนินงานโดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) LINE ID: @825adigj โทร. 080-986-1242, 085-382-0960 หรือ 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected]


RELATED ARTICLE

Responsive image

PAIH ร่วมกับ BOI, TIAS และนักลงทุน เผยเหตุผลที่ควรลงทุนทั้งในประเทศไทยและโปแลนด์ ภายในงาน Poland-Thailand Business Forum 2022

สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและการค้าโปแลนด์ (Polish Investment and Trade Agency) หรือ PAIH ได้ร่วมจัดงาน Poland-Thailand Business Forum 2022 เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของความสัมพันธ์ทางการ...

Responsive image

NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยบริษัท คอราไลน์ จำกัด

NIEMS Data Analytics (Quick Win Phase) คือ Dashboard ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบบันทึกเหตุฉุกเฉินของทาง สพฉ. มาแสดงผลข้อมูลที่มีประโยชน์ และใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการด้านการแพ...

Responsive image

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0 เร่งสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่การทำงาน ชี้ “ทัศนคติ-ครู” คือหัวใจพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่...