นักศึกษาเฮ! สจล. ประกาศไม่เก็บค่าเทอมซัมเมอร์ปี 62 และลดค่าเทอม 10% ตลอดปี 63 | Techsauce

นักศึกษาเฮ! สจล. ประกาศไม่เก็บค่าเทอมซัมเมอร์ปี 62 และลดค่าเทอม 10% ตลอดปี 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ออก 15 มาตรการช่วยนักศึกษา ท่ามกลางการเรียนในยุคโควิด ได้แก่ 1. ยกเว้นค่าเทอม 2. ลดค่าเทอม 3. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา 4. คืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ 5. คืนค่าน้ำ 6. เจรจากับหอพักนอกเพื่อลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษา 7. ทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาทุกคน 8. นักศึกษา สจล. และบุคลากรสถาบันฯ ตรวจโควิด-19 ฟรี 9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ 10. ให้คำปรึกษาออนไลน์โดยนักจิตปรึกษา 11. นักศึกษาจบตามแผนการศึกษา 12. ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์ 13. ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา 14. จ้างงานบัณฑิตใหม่ของสถาบันฯ และ 15. แจกเจล สเปรย์ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการทันที เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial หรือเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนชาวไทยเกือบ 70 ล้านคน ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนคนในครอบครัวของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ สจล. จึงตระหนักถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ผ่านการออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเน้นการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ตลอดจนการออกมาตรการที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จำนวน 15 มาตรการ ดังนี้

1. ยกเว้นค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษ/2562

2. ลดค่าเทอม: สถาบันฯ ดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563

3. มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา: สถาบันฯ จัดสรรทุนมากกว่า 1,000 ทุน แบ่งเป็น

  • ทุนการศึกษาช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 ทุนละ 10,000 บาท
  • ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤต ทุนละ 25,000 บาท
  • ทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน มูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. คืนค่าเช่าหอพักในสถาบันฯ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าเช่าหอพักในให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินค่าหอพักที่ได้ชำระไปแล้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินคืน เพื่อติดต่อรับเงินคืนได้ที่หอพัก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5. คืนค่าน้ำ: สถาบันฯ ทำการคืนค่าน้ำเป็นเวลา 2 เดือน ให้แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ที่หอพักในสถาบันฯ ให้ โดยสามารถติดต่อขอเงินคืนได้ในวิธีการเดียวกับการขอเงินค่าเช่าคืน

6. เจรจากับหอพักนอกเพื่อลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษา: สำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักนอกสถาบันฯ สถาบันฯ อยู่ในระหว่างเจรจากับหอพักเพื่อขอลดค่าเช่าให้แก่นักศึกษาเช่นกัน

7. ทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาทุกคน: สถาบันฯ ทำประกันภัยโควิด-19 ฟรี ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

8. นักศึกษา สจล. ตรวจโควิด-19 ฟรี: นักศึกษาที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการประเมินว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และสามารถนำหลักฐานใบรับรองแพทย์ และค่าใช้จ่ายมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวงเงิน 20,000 บาท

9. ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมช่วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Google Meet, Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์

10. ให้คำปรึกษาออนไลน์โดยนักจิตปรึกษา: สำหรับนักศึกษา สจล. และบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเข้ารับคำปรึกษากับนักจิตปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยสามารถจองเวลารับคำปรึกษาได้ที่คุณรัตนา โทร. 085-9064385

11. นักศึกษาจบตามแผนการศึกษา: การเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนักศึกษาที่มีแผนจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้ยังสามารถทำเรื่องจบการศึกษาได้ตามปกติ และให้ทุกส่วนงานวิชาการดำเนินการให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถจบได้ตามแผนการศึกษา

12. ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบออนไลน์: อนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานผ่านทางที่ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ได้ และให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว

13. ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา: สถาบันฯ ขยายเวลาในการสำเร็จการศึกษาอีก 1 ปี โดยจะไม่มีนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษา (retire) ในปีการศึกษานี้ รวมถึงไม่เก็บค่ารักษาสถานะภาพนักศึกษา

14. จ้างงานบัณฑิตใหม่ของสถาบันฯ: สถาบันฯ เปิดรับบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงานในสถาบันฯ จำนวน 500 คน โดยเยียวยาสูงสุด 6 เดือน ในกรอบวงเงินคนละ 50,000 บาท

15. แจกเจล สเปร์ยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย: ทางสถาบันฯ ร่วมมือกับคณะต่างๆ ผลิตเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไปรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไป

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า นอกจากมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา สจล. ยังมีมาตรการช่วยเหลืออาจารย์ และบุคลากรภายในสถาบัน ได้แก่ การทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากร ซึ่งครอบคลุมการตรวจ และรักษาโรคโควิด-19 การให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอน และทำงานในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการยกเลิกค่าเช่าร้านค้า ร้านสะดวกซื้อแก่ผู้ประกอบการเป็นเวลา 2 เดือน

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ด้วย สจล. ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จึงมีการจัดมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจาก 15 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ท่ามกลางการเรียนในยุคโควิด-19 แล้ว สจล. ยังมุ่งหวังให้สังคมไทยก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้เปิดตัวศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: Go Beyond the Limit) โดยศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ผลงานทีมนักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรม สจล. ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานที่สนใจ โดยทางสถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนเบื้องต้นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และรับคำแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ดำเนินงานโดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) LINE ID: @825adigj โทร. 080-986-1242, 085-382-0960 หรือ 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected]


RELATED ARTICLE

Responsive image

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นธนาคารพันธมิตรหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ที่จะช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่าน 4 ความท้าทายของโลกธุรกิจ

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นธนาคารพันธมิตรหนึ่งเดียวสำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ที่จะช่วยให้ลูกค้าก้าวผ่าน 4 ความท้าทายของโลกธุรกิจ...

Responsive image

HIVE GROUND สตาร์ทอัพ Agritech จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างเกษตรมูลค่าสูง

ไฮฟ์กราวนด์ (HIVE GROUND) จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างเกษตรมูลค่าสูง...

Responsive image

Tops จับมือ Yindii สตาร์ทอัพด้าน Food Tech ปั้นโมเดลเปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็น Surprise Bag

ท็อปส์ (Tops) จับมือ สตาร์ทอัพ Yindii สร้างโมเดลความยั่งยืนรูปแบบใหม่ เปลี่ยน”อาหารส่วนเกิน” เป็น “Surprise Bag” จำหน่ายราคาประหยัด ลดขยะอาหาร...