คุณนพปฎล เดชอุดม ผู้บริหารระดับสูงเครือ CP ร่วมเสวนาบนเวที ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022 | Techsauce /* */ /* */

คุณนพปฎล เดชอุดม ผู้บริหารระดับสูงเครือ CP ร่วมเสวนาบนเวที ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022

ผู้บริหารระดับสูงเครือซีพี “คุณนพปฎล เดชอุดม” ร่วมเสวนาบนเวทีวิชาการ "ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022" ชูเป้าหมายสำคัญสู่ปี 2030 ตอกย้ำ 5 สูตรสำเร็จมุ่งสร้างองค์กรยั่งยืน กระตุ้นทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือในทุกมิติ  

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง “ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022” (Sustainability in Finance and Capital Market Development 2022)  โดยมีคุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาเรื่อง "ความยั่งยืนด้านการเงิน" (Sustainability in Finance) 

ร่วมกับศาสตราจารย์บานิต้า บิสซูนดูยัล-บฮีนิกข์ รองคณบดีคณะธุรกิจและกฎหมายจากมหาวิทยาลัย RMIT คุณพลภัทร อัครปรีด ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้างานด้าน ESG จากโกบี พาร์ทเนอร์ คุณวินิตา กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ก.ล.ต. และคุณพชร อารยะการกุล ซีอีโอ บลูบิค กรุ๊ป ชี้ ดิจิทัล ดิสรัปชั่น 

โดยการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆในการสนับสนุนด้านการเงินและตลาดทุน โดยเน้นไปที่ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์กรและการพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง 

โดย คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจมาครบหนึ่งศตวรรษและในปีนี้ถือได้ว่าเข้าสู่ศตวรรษที่สองของเครือฯ ที่เต็มไปด้วยความท้าทายของโลกในหลายมิติ ซึ่งจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการลงทุนทำธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์คือต้องสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนทั้งต่อประชาชนและสังคม ควบคู่ไปกับการบริหารองค์กรภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  

โดยเครือซีพีได้ประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมายความยั่งยืนสู่ปี 2030 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3Hs คือ  Heart - Living Right, Health - Living Well และ Home - Living Together รวม 15 เป้าหมายในดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จในปี 2030 ประกอบด้วย 3 เป้าหมายหลัก คือ 

1. เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 (Carbon neutrality) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 (Net zero emissions) 

2. เป้าหมายการลดปริมาณขยะจากอาหารเป็นศูนย์ (Zero food waste)และเป้าหมายการลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบต้องเป็นศูนย์(Zero waste to landfill)  

3. เป้าหมายสนับสนุนผู้คน 50 ล้านคนผ่านระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มทักษะสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022

คุณนพปฎล กล่าวต่อว่า เครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนผ่าน Key Success สำคัญ 5 ด้านตามแนวทางของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือซีพี คือ 

1.การสร้างภาวะผู้นำที่ต้องตระหนักรู้ในการทำธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน 

2. มีเป้าหมายและมีการวัดผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการเปิดเผยผลการประเมินทุกปี  

3.ต้องมองกลไกทางการตลาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนจะต้องประเมินความเสี่ยง โอกาส และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนำแนวคิด ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการนำมาปรับใช้ เพราะขณะนี้สหภาพยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ซึ่งธุรกิจของไทยจะต้องส่งออกสินค้าในกลุ่มอียู ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตรับกติกาสากลนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันธุรกิจในตลาดโลก ทั้งนี้นักลงทุนจึงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กร 

4.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5.สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนาตามหลักเป้าหมายความยั่งยืน 

ความยั่งยืนด้านการเงินและการพัฒนาตลาดทุนประจำปี 2022

 “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในการทำธุรกิจทั้งในด้านการเงินและการลงทุนในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นหากจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทำเพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือ เชื่อมโยงทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาตามเป้าหมายความยั่งยืนในทุกมิติ” คุณนพปฎลกล่าว  

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในวงเสวนาดังกล่าวยังให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรด้วยการใช้หลักการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมขององค์กรผ่านมุมของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อีกด้วย 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีเดย์ Supernova ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว เครื่องแรกในเอเชีย เปิดให้บริการแล้ว

EGAT เร่งเครื่อง เปิดให้บริการ “Supernova” เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสุดอัจฉริยะแบบชาร์จเร็วภายใต้แบรนด์ Wallbox เครื่องแรกในเอเชีย เพิ่มศักยภาพการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่สาธารณะ หนุนการเดิ...

Responsive image

30 มิถุนายนนี้ xCash เปลี่ยนโฉมเป็น 'INFINYX' แอปแลกคะแนนสะสมจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

รู้จัก INFINYX แอปเดียวจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ยกระดับระบบการแลกคะแนนสะสม เปิดให้อัปเกรด 30 มิถุนายน นี้...

Responsive image

ออมสิน ออก Social Bond มูลค่าหมื่นลบ. ระดมทุนทำโครงการเพื่อสังคม-แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ​

ออมสิน ออก Social Bond มูลค่าหมื่นลบ. ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยออกในประเทศไทย เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินการโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการเงิน และ...