Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN กิ้งก่า อีวี

จากตู้บุญเติม สู่เต่าบิน จนมาเป็นกิ้งก่า อีวี ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตีตราความ Unique นวัตกรรมไทยภายใต้ฟอร์ท กรุ๊ป

จากตู้บุญเติม สู่เต่าบิน จนมาเป็นกิ้งก่า อีวี ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตีตราความ Unique แม้ไร้แอปฯ ก็จ่าย-ใช้งาน-เก็บเครดิตได้ ชูความโดดเด่นด้วยความเป็นนวัตกรรมไทยภายใต้ฟอร์ท กรุ๊ป...