Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ไมโครกริด ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการจัดการพลังงาน

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ โรงพยาบาล ท่าเรือ และระบบสาธารณูปโภคสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ต่างเสริมความแข็งแกร่งด้วยไมโครกริด เพื่อช่วยเรื่องการไหลเวียน...

JOB