LATEST IN ดร.รณกร ไวยวุฒิ

Smart Energy Hackathon Southeast Asia

จากความร่วมมือนานาชาติระหว่างหลายภาคส่วนได้มีการเปิดตัวงาน Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาคิด...

JOB