Smart Energy Hackathon Southeast Asia | Techsauce

Smart Energy Hackathon Southeast Asia

จากความร่วมมือนานาชาติระหว่างหลายภาคส่วนได้มีการเปิดตัวงาน Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นทางออกสำหรับความท้าทายด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วภูมิภาคร่วมแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 350,000 บาท งาน Hackathon เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดพื้นที่สำหรับการคิดค้นทางออกใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับเปลี่ยนประกายความคิดให้เกิดเป็นผลงาน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจในขั้นต่อไป งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นวิ จำกัด การไฟฟาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัท Lykke บริษัทวาเพา จำกัด และบริษัทบลูโซลาร์ จำกัด งาน Smart Energy Hackathon จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  ( GIZ​)​, Techgrind, CalCEF/New Energy Nexus, ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( CU Innovation Hub​) และเคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรื (KX​)

ดิจิทัลคือกุญแจสําคัญ 

ภูมิภาคอาเซียนกําลังเผชิญกับความท้าทายในการรับมือและจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทําให้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี smart energy มีความสําคัญสูงขึ้น งาน Smart Energy Hackathon เป็นการเปิดเวทีให้เหล่าสตาร์ทอัพได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ของระบบพลังงานและรวมไปถึง Internet of Things (IoT) การบริหารจัดการระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เทคโนโลยีสมาร์ทกริด (smart grid) การจัดการพลังงาน (Energy Management) การให้บริการลูกค้า ฯลฯ การทําให้อุตสาหกรรมพลังงานของอาเซียนมีความเป็นดิจิทัลจะทําให้กิจการสาธารณูปโภคอย่างการไฟฟ้ามีขีดความสามารถมากขึ้น เช่น มีความยืดหยุ่นในการจัดการการผนวกรวมแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบ การดูแลรักษาระบบไฟฟ้า การจัดการระบบ และการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

สร้างระบบนิเวศ 

วิสัยทัศน์ร่วมของผู้สนับสนุนและผู้จัดงาน Smart Energy Hackathon คือการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะสนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงาน นวัตกรรมขององค์กรและการลงทุนใน Smart Energy ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน การสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับเหล่าสตาร์ทอัพด้านพลังงาน เป็นก้าวแรกที่จะนําไปสู่การยอมรับจากคนหมู่มากและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน งาน Smart Energy Hackathon จะเพิ่มแรงผลักดันและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรมด้านพลังงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 จะมีการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ smartenergyhackathon.com​ ​รวมไปถึง  Facebook และ Twitter

คําอ้างอิงจากผู้จัดงาน

“การนํา Smart Energy มาใช้แก้ปัญหาในตลาดพลังงานไม่ได้อยู่ที่ความท้าทายด้านฮาร์ดแวร์อีกต่อไป รูปแบบธุรกิจที่มีนวัตกรรม รวมถึงการให้ซอฟต์แวร์มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหา ล้วนเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จ GIZ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศสําหรับการประกอบธุรกิจในด้าน smart energy ซึ่งจะช่วยสร้างทางออกเชิงนวัตกรรมสําหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอาเซียน” โทมัส โครเม็ทซ์กา ผู้อํานวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

“Techgrind พร้อมที่จะพบปะและสนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัพที่มุ่งแก้ปัญหาด้านพลังงานและอยากที่จะเติบโตเป็นบริษัทพันล้าน!” พาเวล ลาเลอติน ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนหลัก TechGrind Incubator & Venture Capital

“สําหรับ KX นั้น การสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยเป็นโอกาสสําคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านนี้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการกําหนดสัดส่วนพลัง งานของไทยที่เหมาะสมนวัตกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล พลังงานทดแทน การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้า เคมีสีเขียว ระบบไฟส่องสว่างและนํ้าทิ้ง ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศหากแต่ยังเป็นโอกาสสําคัญในการสร้างและลงทุนในธุรกิจ” คริส ชิโนสรณ์ ผู้อํานวยการเคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX)

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมและองค์กรชั้นนําในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในด้านพลังงานใน อาเซียน งาน Smart Energy Hackathon จะเป็น Game Changer และจะนําไปสู่แนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงจะช่วยดึงความสนใจสู่นวัตกรรมและการทําธุรกิจด้านพลังงานอย่างแน่นอน เราต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านพลังงานในอาเซียน งาน Hackathon นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่น่าสนใจที่เรากําลังวางแผนให้เกิดขึ้นตามมาในภูมิภาคนี้” เฮนดริค ทีซิงกา ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการโปรแกรม New Energy Nexus

“หนึ่งในเป้าหมายของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงด้านพลังงาน เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาและประสานความร่วมมือให้เกิดระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพด้านพลังงาน ผนวกนวัตกรรมและการลงทุนใน smart energy ทั้งในรูปแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน ปัจจุบัน เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภูมิภาคอาเซียนยังคงเผชิญความท้าทายในการจัดการปั ญหาด้านพลังงาน โดยเฉพาะความต้องการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี smart energy ที่เพิ่มสูงขึ้น งาน  Smart Energy Hackathon เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในการก่อให้เกิดหรือจุดประกายแนวคิดทางออกใหม่ ๆ เพื่อให้มีการจัดหาเทคโนโลยีด้าน smart energy ที่ดีขึ้นและเร่งรัดพัฒนาวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์” ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อํานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)

RELATED ARTICLE

Responsive image

Happy Fresh บอกลาประเทศไทย ประกาศ ปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังให้บริการคนไทยยาวนาน 7 ปี

Happy Fresh แพลตฟอร์มซุปเปอร์มาเก็ตออนไลน์ ประกาศยุติการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ หลังให้บริการในพื้นที่กว่า 7 ปี...

Responsive image

SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...

Responsive image

Huawei เตรียมผลิต Chip ของตนเอง ผนึกกำลังโรงงานรายย่อย เสริมสร้างสายการผลิตในประเทศ

Huawei Technologies วางแผนที่จะผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองให้สำเร็จภายในปีนี้ โดยจะผนึกกำลังร่วมกันกับผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทผู้ผลิ...