LATEST IN ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่จะเป็นใคร ? บทบาทท่ามกลางความท้าทายของโลกการเงินในบริบทใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็ยอย่างมากต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับประเทศ โดยบทบาทหน้าที่ของ ธปท. เบื้องต้นนั้นจะเป็นผู้ออกและจัดการ...

JOB