LATEST IN ธนาคารกรุงศรี

เผยผลกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2020 ของ 6 ธนาคารไทย

อย่างที่ทุกคนรู้ดีกันว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงครึ่งปีแรกของทุกปี หลายๆ ธนาคารนั้นจะออกมารายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของแต่ละธนาคาร มาดูกันว่าในปีนี้ 6 ธนาคารของไทยนั้นมีผลกำไรสุทธิครึ่...

กรุงศรีชูนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real Time เพื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Interledger Protocal

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)) ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (ภายใต้กรอบ Regulatory Sand...

JOB