LATEST IN ธนาคารกรุงศรี

กรุงศรีชูนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real Time เพื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Interledger Protocal

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)) ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (ภายใต้กรอบ Regulatory Sand...

JOB