LATEST IN ธนาคารดิจิทัล

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาใบอนุญาตทำ 'ธนาคารดิจิทัล'

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังทำการศึกษาด้านใบอนุญาตประกอบการธนาคารดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้คนในยุคดิจิทัล...

JOB