LATEST IN บี๋ อริยะ

บี๋ อริยะ ลงทุนใน ScoutOut ร่วมทัพ พร้อมดันโปรเจคใหม่ พัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทย

บริษัท สเกาท์เอาท์ จำกัด (ScoutOut) พร้อมก้าวไปอีกระดับ หลังจากจากได้ คุณอริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหารประจำ Google Thailand , กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย และประธาน บริษัท BEC Wor...

JOB