LATEST IN ประกัยรถยนต์

FairDee Startup ด้าน Insurtech ไทยรายแรกที่เข้า Sandbox ของ คปภ.

'แฟร์ดี' Startup ด้าน Insurtech ของไทยรายแรกที่ผ่านความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้าโครงการ Sandbox พร้อมจับมือบริษัทประกันราย...

JOB