Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN พรรคกล้า

PokPok-MuvMi-LILUNA สตาร์ทอัพไทย ผนึกกำลังกับ ทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก ช่วยเกษตรกรรายย่อย ระบายมังคุด

PokPok-MuvMi-LILUNA สตาร์ทอัพไทย ผนึกกำลังกับ ทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก ช่วยเกษตรกรรายย่อย ระบายมังคุด...

'ต้องเข้าถึงประชาชน' หัวใจของมาตรการ 'การเงินการคลัง' ในภาวะวิกฤต กับ กรณ์ จาติกวณิช

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ คุณ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เมื่อครั้งสมัยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตแฮมเบอร์เก...

JOB