Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN พร้อมเพย์

มาแล้ว! เปิดตัว 'Request to Pay' บริการเรียกเก็บเงินบนพร้อมเพย์

ธปท. เปิดตัวบริการ "Request to Pay" บนระบบพร้อมเพย์ บริการเรียกเก็บเงิน ที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงินได้ ระบุธนาคารต่าง ๆ เตรียมเ...

“พร้อมเพย์” พร้อมหรือยัง? ไขทุกข้อข้องใจและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพร้อมเพย์

ในประเทศไทยตอนนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า "PromptPay" หรือ "พร้อมเพย์" บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม ...

JOB