Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN มาครง

“เอมานูว์แอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชวน CP ลงทุนพลังงานสะอาด ร่วมลงนาม “โททาลเอนเนอร์ยี่ส์” (TotalEnergies) บริษัทพลังงานเบอร์ 1 ฝรั่งเศส

“เอมานูว์แอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชวน CP ลงทุนพลังงานสะอาด ร่วมลงนาม “โททาลเอนเนอร์ยี่ส์” (TotalEnergies) บริษัทพลังงานเบอร์ 1 ฝรั่งเศส หวังบรรลุเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมนำ...