Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN วิกฤตความมั่นคงทางอาหาร

Food Crisis วิกฤตความมั่นคงทางอาหารโลกรุนแรงขึ้น ไทยกระทบอะไรบ้าง ?

ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงราคาอาหารและค่าพลังงานที่พุ่งสูง ส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารและภาวะอดอยากทั่วโลก หรือที่เรียกว่า Food C...