Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Food Crisis

Food Crisis วิกฤตความมั่นคงทางอาหารโลกรุนแรงขึ้น ไทยกระทบอะไรบ้าง ?

ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงราคาอาหารและค่าพลังงานที่พุ่งสูง ส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารและภาวะอดอยากทั่วโลก หรือที่เรียกว่า Food C...