LATEST IN สงครามอีคอมเมิร์ซ

iPrice เผยดีกรีความร้อนแรงของสงคราม E-commerce ใน SEA Q3 2019

ดูจะเป็นเรื่องปกติที่สงครามอีคอมเมิร์ซระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของทุก ๆ ปี มักแข่งขันไม่ร้อนแรงเท่าที่ควร ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) อ้างอิงจากงานวิจัยสงครามอีคอมเมิร์ซข...

JOB