LATEST IN สำเนาทะเบียนบ้าน

รฟม. สปสช. และกรมป่าไม้ เลิกเรียกเก็บสำเนา "บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน"

ก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ต่อมา ครม.อนุมัติหลักการ พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล และมาตรการ “ไม่เรียกสำเ...

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน เป็นหน่วยงานแรก

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเป็นหน่วยงานแรกที่ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาล ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดีเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน...

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...

รัฐบาลเตรียมยกเลิกการใช้สำเนา “บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน” มีผลสิงหาคมนี้

รัฐบาลยืนยัน ตั้งแต่สิงหาคม 2561 นี้ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว นำเพียงบัตรประชาชนไปก็พอ พร้อมสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องนำข้อมูลไปใส่ไว้ใ...

JOB