Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 2016

วิเคราะห์ Startup ด้านไหนน่าทำและน่าสนใจในปี 2016

เข้าสู่ปี 2016 หรือ พ.ศ. 2559 กันแล้ว เราเชื่อว่าปีนี้ Startup ก็ยังคงความน่าสนใจที่จะเข้ามาทำเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างให้เป็นธุรกิจได้จริงอีก แต่ด้านไหนที่มีความน่าสนใจและน่าทำในปีน...