Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ADTE by ETDA

ADTE by ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 2

Academy for Digital Transformation by ETDA เตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 2 ผ่านระ...

JOB