Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN aerospace

ย้อนวิวัฒนาการอุตสาหกรรมอวกาศ จากเรื่องราวเหนือจินตนาการ สู่ โอกาสที่มวลมนุษย์จับต้องได้

จากการระบาดของ COVID-19 ทำให้เงินของการลงทุนไหลไปลงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ แต่ดูเหมือนว่ายังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นมาอย่างมาก โดยเฉพาะ ช่วงตั้ง...