Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AI Superpowers

จะเกิดอะไรในปี 2041 ? บทบาทของ AI ในอีก 20 ปีข้างหน้า จากทัศนะของ Kai-Fu Lee

เชื่อว่าหลายคนคงเป็นแฟนหนังสือ AI Superpowers ของ Kai-Fu Lee ที่ได้เขียนถึงแนวโน้มของการพัฒนา AI และการนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และจีน...