Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AkhaAma

1 ทศวรรษการเดินทางของกาแฟไทย ‘Akha Ama’ กับแนวคิด ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ ที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วโลก

Akha Ama (อาข่า อ่ามา) เป็นชื่อของแบรนด์เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า - ผลผลิตจากแหล่งปลูกกาแฟในหมู่บ้านแม่จันใต้ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูง 1,300 เมตร...