Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Alfredo

แกะสูตร Business Model ฟื้นธุรกิจอาหารให้มีกำไร โดยหนึ่งในมืออาชีพผู้สร้างชุดชั้นใน Sabina ให้เป็นแบรนด์ชั้นนำ

Business Model ที่เน้นตลาดในประเทศทดแทนรายได้จากการส่งออกตลาดต่างประเทศ ทั้งจากลูกค้าสายการบินและ OEM จนทำกำไร ที่ต่อยอดด้วยผลักดันยอดขายสินค้าแบรนด์ คือกลยุทธ์ของ Alfredo หลังการแ...