Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Angel in the City

ทำความรู้จัก Angel in the City โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยโดย SIPA

หลายครั้งที่ผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต้องการหาเครือข่ายและเวทีสนับสนุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนการบ่มเพาะธุรกิจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจและเ...