LATEST IN Angel Investor Forum

เสริมสร้าง Startup Ecosystem ด้วยมาตรการใหม่ ก้าวต่อไปของอนาคตธุรกิจไทย

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้าง Spotlight ให้กับบทบาทของ Startup ในสังคม จากความสำคัญของเทคโนโลยีที่มากขึ้นในยุคนี้ Startup นั้นก็ได้เข้ามาเป็นสื่อกลางในการทำให้บริการต่าง ...

JOB