Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN application strategy

รู้จักกลยุทธ์ AAA Application Strategy จาก Bluebik ช่วยให้ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชันโดนใจลูกค้าได้จริง

บลูบิค (Bluebik) มองธุรกิจต้องมีกลยุทธ์แอปพลิเคชัน ในยุคที่หลายองค์กรต่างหันมาพัฒนาแอป ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของการทำ Digital Transformation...