LATEST IN Auto Machine

Auto Machine และ AI จะช่วยให้การผลิตง่ายขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

Ananda ชี้ประวัติศาสตร์หลังจากนี้จะเป็นจุดที่ AI ฉลาดมากกว่ามนุษยชาติรวมกันทั้งหมด ส่วน SCB Abacus มอง AI และ Auto Machine จะช่วยการผลิตของโรงงานขนาดกลางและใหญ่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชั...

JOB