Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN aws local zone

AWS ประกาศเตรียมเพิ่ม AWS Local Zone บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud ในกรุงเทพ

Amazon Web Services บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc. ประกาศแผนเตรียมเพิ่มบริการใหม่ที่มีชื่อว่า AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ AWS Local Zone ดังกล่าวเป็นการต่อยอดบริการด้านการเชื่อมต่อขอ...