Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN balanced-growth

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยยุทธศาสตร์ 3 ปี ปรับตัวสู่วิถี ‘Next Normal’ สู้ความท้าทายในอนาคต

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ว่าหลังเกิดสถานการณ์ COVID-19 หลายองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกันถ้วนหน้า ซึ่งตลาดทุนไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางและฟันเฟืองสำคัญที่จะสร...