LATEST IN bangkokbank

ธนาคารกรุงเทพแจ้งระบบงานอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมคืนเงินภายใน 24 ชม.

ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการแก้ไขระบบทำให้ตอนนี้บริการบัวหลวง เอทีเอ็ม บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตามลำดับในช่วงกลางวัน ขณะที่ บริการบัวหลวง เอ็มแบง...

JOB