Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN becworld

ภารกิจพลิกวิกฤตช่อง 3 พร้อมหาน่านน้ำใหม่ โดย อริยะ พนมยงค์

ภารกิจระยะสั้นที่ต้องพลิกวิกฤตของช่อง 3 จากอุตสาหกรรมทีวีซึ่งกำลังถดถอย พ่วงด้วยภารกิจระยะยาวในการสร้างธุรกิจใหม่ ภายใต้การนำของ อริยะ พนมยงค์ ซึ่งข้ามจากโลกธุรกิจเทคโนโลยีมานำธุรก...