Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN BeDigiPass

BBL เปิดตัวบริการ BeDigiPass ช่วยสร้างบัตรประจำตัวดิจิทัล ให้นศ. มหาวิทยาลัย KMUTT

BBL เปิดตัวบริการ BeDigiPass ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างบัตรประจำตัวแบบดิจิทัล (Pass) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้เทคโนโลยีนี้สำหรับบัตรนักศึกษา และบัตรป...