Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bifinity

Binance เปิดตัว Bifinity รูปแบบชำระเงิน fiat-to-crypto โดยเฉพาะ

ความต้องการในแต่ละธุรกิจที่จะลดช่องว่างระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับการเงินในโลก crypto มีมากขึ้น Binance มีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่่มอิสระในการใช้เงิน Cryptocurrency ให้เป็นที่นิยมทั่วโ...