Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bio concrete

รู้จัก Bio Concrete คอนกรีตซ่อมแซมตัวเอง มิติใหม่จากส่วนผสมชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

มิติใหม่ของวงการก่อสร้างเมื่อคอนกรีตก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ จากนวัตกรรม Bio Concrete คอนกรีตที่มีส่วนผสมจากแบคทีเรีย ที่จะมาเปลี่ยนการใช้คอนกรีตแบบเดิม ๆ ไปสู่ความยั่งยืน...