Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Boat

'กรุงเทพธนาคม' เปิดตัว "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย

วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) อย่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และบริษัท มาริอาร์ท ประเทศไทย จำกัด เปิดตัว “Electric Boat 100% กรุงเทพธนา...