Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Boat

'กรุงเทพธนาคม' เปิดตัว "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย

วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) อย่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และบริษัท มาริอาร์ท ประเทศไทย จำกัด เปิดตัว “Electric Boat 100% กรุงเทพธนา...

JOB