Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN brand positioning

OfficeMate ปรับจุดยืนแบรนด์ใหม่สู่ Quick Win Partner จัดทัพสินค้าและบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการครบวงจร

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ยกเครื่องแนวทางการทำธุรกิจผ่านการปรับจุดยืนของแบรนด์ใหม่ในฐานะ “ควิกวินพาร์ตเนอร์ (Quick Win Partner)” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรในกา...