Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Brand Transformation Roadmap

ธุรกิจของคุณ Sustainable แค่ไหน ? รู้จัก Brand Transformation Roadmap (BTR) เครื่องมือที่ช่วยวัดผลความยั่งยืนของแบรนด์

บทความนี้ Techsauce จะพาไปทำความรู้จักกับ Brand Transformation Roadmap (BTR) ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยองค์กรธุรกิจวัดผลเรื่องความยั่งยืนของแบรนด์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนยันได้ว่า...